RMOekraïne gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Zintuiglijk gehandicaptenzorg


Zintuiglijk gehandicaptenzorg is een behandeling voor mensen met een zintuiglijke beperking. Een zintuiglijke beperking is een visuele beperking, een auditieve beperking, een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis of een combinatie van deze beperkingen. Bij de behandeling zijn meerdere specialisten betrokken (multidisciplinaire zorg).

Vergoedingen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

De zorg bestaat uit:

 • Diagnostisch onderzoek;
 • Interventies die zich richten op psychisch leren omgaan met de handicap; en
 • Interventies die de beperkingen opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten.

Voor ontheemden uit Oekraïne geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ontheemden uit Oekraïne kunnen aanspraak maken op zorg in natura. RMO verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Geen vergoeding

Onder zintuiglijk gehandicaptenzorg valt niet:

 • onderdelen van de zorg die betrekking hebben op het ondersteunen bij het maatschappelijk functioneren;
 • de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doofblinden en volwassen prelinguaal doven; en
 • de zorg aan Verzekerden met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingstoornis vanaf 23 jaar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoedingseisen

Naast de behandeling van de persoon met de zintuiglijke beperking gaat het ook om (indirect) systeemgerichte medebehandeling van ouders of verzorgenden, kinderen en volwassenen, rondom de persoon met een zintuiglijke beperking, die vaardigheden aanleren in het belang van de persoon met de zintuiglijke beperking.

Ondersteuning bij maatschappelijk functioneren en de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen pre linguaal doven valt niet onder de zintuiglijk gehandicaptenzorg.

De Verzekerde heeft recht op multidisciplinaire zorg (zorg waarbij verschillende specialisten betrokken zijn). De Verzekerde heeft die zorg nodig omdat hij een:

 • visuele beperking heeft (Verzekerde is blind of slechtziend);
 • een auditieve beperking heeft (Verzekerde is doof of slechthorend); of
 • een communicatieve beperking heeft (Verzekerde heeft ernstige moeilijkheden met spraak/taal) als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis en is jonger dan 23 jaar. 

De zorg is gericht op het leren omgaan met de beperking, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel zo zelfstandig mogelijk functioneren. 

De Verzekerde maakt uitsluitend aanspraak op zintuiglijk gehandicaptenzorg na voorafgaande schriftelijke verwijzing, waarbij het volgende geldt:

 • Als het gaat om de behandeling van een visuele beperking is een verwijzing nodig van een medisch specialist die op grond van de evidence based NOG-richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing heeft vastgesteld dat er sprake is van een visuele beperking.
 • Als het gaat om de behandeling van een auditieve en/of communicatieve beperking is een verwijzing nodig van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum of een arts die op grond van de toepasselijke FENAC-richtlijnen heeft vastgesteld dat er sprake is van een auditieve en/of communicatieve beperking. 

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven